ethnia.org
 

2020-NOV-21

Zones:

Polity Timeline


SOUTH OSSETIA-ALANIA
Flag or logo changes:

1900-01-01:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1914-11-19:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1917-09-14:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1918-04-14:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1918-04-22:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1918-05-26:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1918-09-10:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1921-02-22:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1921-02-25:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1921-05-20:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1922-02-28:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1922-04-20:

SOUTH OSSETIAN Autonomous Oblast  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1937-02-13:

SOUTH OSSETIAN Autonomous Oblast  (Staliniri)   -   SOUTH OSSETIA

1941-12-14:

SOUTH OSSETIAN Autonomous Oblast  (Staliniri)   -   SOUTH OSSETIA

1951-04-11:

SOUTH OSSETIAN Autonomous Oblast  (Staliniri)   -   SOUTH OSSETIA

1990-10-16:

Sovereign State of SOUTH OSSETIAN Soviet Democratic Republic  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1990-11-28:

SOUTH OSSETIAN Soviet Republic  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIAEmblem or Symbol changes:

1900-01-01:

Territory of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1990-11-28:

SOUTH OSSETIAN Soviet Republic  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

1998-01-01:

Republic of SOUTH OSSETIA declared part of North Ossetia  (Tskhinvali)   -   SOUTH OSSETIA

2008-08-08:

Republic of SOUTH OSSETIA [Russian Military Assistance]  (Chreba)   -   SOUTH OSSETIA

2008-08-09:

Republic of SOUTH OSSETIA [Russian Military Assistance]  (Chreba)   -   SOUTH OSSETIA
Sovereignty changes:

1900-01-01:

RUSSIA

1905-01-01:

CAUCASUS +

RUSSIA +

1917-03-09:

RUSSIA

1917-11-08:

SOVIET RUSSIA

1918-02-24:

TRANSCAUCASIA +

SOVIET RUSSIA +

1918-04-22:

TRANSCAUCASIA

1918-05-26:

GEORGIA

1918-06-24:

GERMANY +

GERMAN GEORGIA +

1918-11-11:

GEORGIA

1921-02-25:

GEORGIA +

SOVIET RUSSIA +

1922-03-12:

GEORGIA +

TRANSCAUCASIA +

SOVIET RUSSIA +

1922-12-13:

TRANSCAUCASIA +

SOVIET RUSSIA +

1936-12-05:

GEORGIA +

SOVIET UNION +

1990-09-20:

SOUTH OSSETIA +

SOVIET UNION +

1990-12-11:

GEORGIA +

SOUTH OSSETIA +

SOVIET UNION +

1991-05-04:

GEORGIA +

SOVIET UNION +

1991-09-01:

SOUTH OSSETIA +

SOVIET UNION +

1991-11-28:

SOUTH OSSETIA

1992-01-20:

SOUTH OSSETIA +

RUSSIA +

1992-07-01:

GEORGIA +

SOUTH OSSETIA +

RUSSIA +

INDEPENDENT STATES +

2008-08-08:

SOUTH OSSETIA +

RUSSIA +

INDEPENDENT STATES +

Capital Local Name changes:


1900-01-01:

  Tskhinvali

1934-01-01:

  Staliniri

1961-11-24:

  Tskhinvali

2008-08-08:

  Ch''reba

2008-08-11:

  Tskhinval

Local Name of Country changes:


1900-01-01:

  YUZHNO-OSETSKAYA

1918-04-14:

  YUGO-OSETSKAYA

1918-04-22:

  SAMXRETI OSETI

1921-02-25:

  YUGO-OSETSKAYA

1990-11-28:

  XUSSAR IRYSTON

1990-12-11:

  SAMXRETI OSETI

1991-05-04:

  XUSSAR IRYSTON

2017-04-09:

  XUSSAR IRYSTON-ALANI

Status changes:


1900-01-01:

Territory of SOUTH OSSETIA

1922-04-20:

SOUTH OSSETIAN Autonomous Oblast

1989-11-19:

SOUTH OSSETIAN Autonomous Republic

1990-09-20:

Sovereign State of SOUTH OSSETIAN Soviet Democratic Republic

1990-11-28:

SOUTH OSSETIAN Soviet Republic

1990-12-11:

Georgian District of SOUTH OSSETIAN Soviet Republic

1991-05-04:

SOUTH OSSETIAN Autonomous Oblast

1991-09-01:

SOUTH OSSETIAN Soviet Republic

1991-11-26:

Republic of SOUTH OSSETIA

1991-11-28:

Independent Republic of SOUTH OSSETIA

1992-01-20:

Independent Republic of SOUTH OSSETIA declared part of North Ossetia

1996-04-02:

Republic of SOUTH OSSETIA declared part of North Ossetia

2006-11-12:

Republic of SOUTH OSSETIA

2008-08-08:

Republic of SOUTH OSSETIA [Russian Military Assistance]

2017-04-09:

Republic of SOUTH OSSETIA State of Alania [Russian Military Assistance]

Ruler changes:

1990-09-20:

Sovereign State of SOUTH OSSETIAN Soviet Democratic Republic  (Tskhinvali)   -    Felix Zasseyev
         (Feliks Mikhaylovich Zasseyev - Mihaily fyrt Feliks Zassety)

1990-10-16:

Sovereign State of SOUTH OSSETIAN Soviet Democratic Republic  (Tskhinvali)   -    Torez Kulumbegov
         (Torez Georgiyevich Kulumbegov - Georgijy fyrt Torez Huylymbegty)

1991-01-29:

Georgian District of SOUTH OSSETIAN Soviet Republic  (Tskhinvali)   -    Znaur Gassiyev
         (Znaur Nikolayevich Gassiyev - Nikolajy fyrt Znauyr Gassity)

1991-05-04:

SOUTH OSSETIAN Autonomous Oblast  (Tskhinvali)   -    Znaur Gassiyev
         (Znaur Nikolayevich Gassiyev - Nikolajy fyrt Znauyr Gassity)

1991-09-01:

SOUTH OSSETIAN Soviet Republic  (Tskhinvali)   -    Znaur Gassiyev
         (Znaur Nikolayevich Gassiyev - Nikolajy fyrt Znauyr Gassity)

1991-12-29:

Independent Republic of SOUTH OSSETIA  (Tskhinvali)   -    Torez Kulumbegov
         (Torez Georgiyevich Kulumbegov - Georgijy fyrt Torez Huylymbegty)

1993-09-23:

Independent Republic of SOUTH OSSETIA declared part of North Ossetia  (Tskhinvali)   -    Ludwig Chibirov
         (Lyudvig Alekseyevich Chibirov)

1996-11-27:

Republic of SOUTH OSSETIA declared part of North Ossetia  (Tskhinvali)   -    President Ludwig Chibirov
         (Lyudvig Alekseyevich Chibirov)

2001-12-18:

Republic of SOUTH OSSETIA declared part of North Ossetia  (Tskhinvali)   -    President Eduard Kokoity
         (Eduard Dzhabeyevich Kokoyev-Dzabejy fyrt Eduard Kokoyty)

2011-12-10:

Republic of SOUTH OSSETIA [Russian Military Assistance]  (Tskhinvali)   -    Vadim Brovtsev
         (Vadim Vladimirovich Brovtsev)

2012-04-19:

Republic of SOUTH OSSETIA [Russian Military Assistance]  (Tskhinvali)   -    President Leonid Tibilov
         (Leonid Kharitonovich Tibilov)

2017-04-21:

Republic of SOUTH OSSETIA State of Alania [Russian Military Assistance]  (Tskhinvali)   -    President Anatoliy Bibilov
         (Anatoliy Ilyich Bibilov)

 Drawn with Inkscape  Written with Notepad++  Powered by Apache   Creative Commons License CC-BY Archived since 2003 by Internet Archives
Thank you.
LAST MODIFICATIONS : 2020-NOV-21.